Anima - Obraz z Afryki

Author: Magda Hueckel
Publishe: Galeria Piekary/Verbum
Size: 18 x 23 cm
Pages: 268
Cover: Hardcover
Language: Polish, English
ISBN: 978-83-933584-4-1
Availability: 1
84.00 PLN
Anima. Obrazy z Afryki to album z fotografiami Magdy Hueckel będącymi osobistą opowieścią o Podróży. Zawarte w nim obrazy ukazują rzeczywistość widzianą z perspektywy Przybysza, który wnikając w obcy, niezrozumiały świat, próbuje odnaleźć uniwersalne prawdy dotyczące życia, śmierci, odrodzenia, przemiany. Próba wejścia w niewidzialny wymiar duchowości i nieśmiertelności następuje poprzez zgłębianie obrazów pustki, porzuconych, zapomnianych i zrujnowanych miejsc, przeplatających się z ujęciami organicznych struktur, rozkładającej się zwierzęcej materii oraz obiektów mających charakter sakralny. Cykl jest wynikiem fascynacji Autorki pierwotnymi wierzeniami, kultem przyrody, obrzędami religii animistycznych, w tym rytuałami voodoo. Nie ma jednak charakteru etnograficznego: czarno-białe ujęcia nie pozwalają na konkretną identyfikację miejsc, co decyduje o nadrzędności idei nad uwiecznianą rzeczywistością. Układ fotografii w albumie skonstruowany został w rodzaj opatrzonej tytułami opowieści, w której z jednej strony podkreślona zostaje waga oddziaływania pojedynczej fotografii, z drugiej natomiast ujawnia się jej dodatkowy przekaz wynikający z powiązania z całym zestawem zdjęć – połączonych ze sobą przemyślaną koncepcją i umieszczonych w określonym porządku i kontekście. W efekcie, jak zauważa Wojciech Nowicki: […] w cyklu Anima, fotografia jest materiałem, budulcem, gliną, jest medium pożyczonym do celów nie tylko dokumentacyjnych. Autorka z dezynwolturą odchodzi od naturalnego ciągu zdarzeń; woli swoje własne ciągi, – bo Anima to zbudowana z fotografii architektura pewnego wspomnienia, wspomnienia wydarzeń, których nie było. Obrazy są tu jak klocki. W rękach artysty (narratora) z zestawu może powstać zamek, droga, człowiek, dusza. [...] Anima zachęca, zmusza do poszukiwania, lecz nie obiecuje, że droga będzie prosta. I jak w przypadku dojrzałych zdjęć bywa, również tu więcej możliwości niż by się chciało. W krainie śmierci bujnie kwitnie dusza, chciałoby się jej dotknąć, ale nie każdemu będzie dane. Album uzupełniony został tekstami Mariki Kuźmicz (Anima) i Wojciecha Nowickiego (Rozkład ciała, bujność duszy), a także osobistymi zapiskami artystki i jej męża, Tomasza Śliwińskiego, tworzonymi na bieżąco w trakcie podróży oraz indeksem fotografii zawierającym krótki opis miejsca i datę wykonania każdego zdjęcia. Anima. Obrazy z Afryki – fotografie powstały w latach 2005-2013 podczas podróży Magdy Hueckel i Tomasza Śliwińskiego po następujących krajach: Algieria, Benin, Demokratyczna Republika Konga, Etiopia, Kenia, Lesotho, Mali, Maroko, Republika Południowej Afryki, Rwanda, Senegal, Suazi, Tanzania i Uganda. Publikacja towarzyszyła wystawie prac Magdy Hueckel Anima. Obrazy z Afryki, która miała miejsce w Galerii Piekary w Poznaniu od 7 czerwca do 20 września 2013 roku. Anima. Images from Africa is an album with photographs by Magda Hueckel, a personal and intimate tale of the Journey. The images it contains depict a reality seen from the perspective of a Stranger who, penetrating into the alien, incomprehensible world, tries to find the universal truths about life, death, rebirth and change. The attempt to enter the invisible dimension of spirituality and immortality takes place through exploration of the images of emptiness, of abandoned, forsaken and ruined places which mingle with the representations of organic structures, decaying animal matter and hallowed artefacts. The series stems from the fascination of the Authoress with primitive beliefs, the cult of nature, the rites of animist religions, including voodoo rituals. However, this is not an ethnographic study – the black and white images do not permit one to identify places, which makes the idea superior to the reality that is captured. The sequence of photographs in the catalogue has been devised as a story provided with titles, a tale which on the one hand emphasizes the impact of a single photograph while on the other reveals its additional content, which results from the reference to the entire set – united by the well-thought-out concept, arranged in a specific order and context. Consequently, as Wojciech Nowicki observes: […] in the Anima series, photography is something else still, a material, a building block, clay, a medium borrowed for purposes going beyond documentation. The authoress, quite offhandedly, departs from the natural sequence of events, opting for her own sequence instead – because Anima is a photography-based architecture of a memory, a memory of events that had never been. The images are like blocks. In the hands of the artist (narrator) the assembly kit may yield a castle, a road, a person or a soul. […] Anima encourages, compels one to seek, but does not promise that the path will be a straightforward one. And, as it happens with mature images, there are more possibilities here than one would wish. In the realm of death the soul thrives, one desires to touch it, but not everyone will be given that chance. The album has been supplemented with texts by Marika Kuźmicz (Anima) and Wojciech Nowicki (Decay of the Body, Luxuriance of the Soul), as well as personal notes of the artist and her husband, Tomasz Śliwiński, which they both took down in the course of their journey. There is also an index of the photographs, providing short description of places where the picture was taken and the dates. Anima. Images from Africa – photographs taken in 2005-2013 during the numerous trips of Magda Hueckel and Tomasz Śliwiński to the following countries: Algeria, Benin, Democratic Republic of Congo, Ethiopia, Kenya, Lesotho, Mali, Morocco, South Africa, Rwanda, Senegal, Swaziland, Tanzania and Uganda. The publication accompanied an exhibition of works by Magda Hueckel entitled Anima, Images from Africa. The exhibition was held from June 7th to September 20th, 2013 at the Piekary Gallery